Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นสถานที่
ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) โดยการนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคม
มาอยู่รวมกันแบบครอบครัว
 
  ËÍ¤Ó  หอคำ ÈÒÅÒá¡éÇ  ศาลาแก้ว
เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก วัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
อ่านต่อ
เป็นศาลาริมน้ำทรงล้านนา เป็นอาคารเอนกประสงค์ สำหรับทำกิจกรรม 
อ่านต่อ
ËÍá¡éÇ    
 หอแก้ว  งานเลี้ยงอย่างวิเศษ
เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่ว
คราวอื่นๆ อ่านต่อ

อาหารค่ามื้อพิเศษจัดในอุทยาน
ที่สงบงามร่มรื่น
อ่านต่อ

     
  ติดต่อเรา  
  อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง  
313 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053 716 605-7, 053 601 013 โทรสาร 053 712 429
   
   
เปิดบริการ :  วันอังคาร - วันอาทิตย์
   08.30 น. - 17.00 น.
อีเมล :  rmfl@doitung.org
 
    18 ก.ค. ของทุกปี พิธีถวายขันดอก
  เป็นประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต  
     
    อดีตและปัจจุบัน งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
  พื้นที่ 150 ไร่ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เคยเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร งานเลี้ยงรับรอง  
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player