Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หอแก้ว เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก และนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป
 
   
 

นิทรรศการเกี่ยวกับไม้สักแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแนบแน่นของชาวเหนือที่มีต่อไม้สักในหลายมิติ ไม้สักนับเป็นทรัพยากรแผ่นดินที่มีค่ายิ่ง เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันของชาวเหนือประกอบจากไม้สักเป็นส่วนสำคัญ นับแต่เครื่องมือทางการเกษตรอันเป็นอาชีพหลัก เครื่องเรือน ตลอดจนเครื่องครัวและเครื่องใช้ในการปั่นทอเครื่องนุ่งห่ม ทั้งนี้รวมไปถึงงานศิลปะอันวิจิตรต่างๆ ที่นำมาใช้ในการพระศาสนา เริ่มจากตัวอาคารของวัดวาอาราม เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่างๆ จนถึงองค์พระพุทธรูป นิทรรศการนี้มีความมุ่งหมายให้ผู้ชมตระหนักถึงคุณค่าอันพิเศษของไม้ชนิดนี้ ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกและดูแลไม้สักสืบเนื่องต่อกันไป

 
   
      
  ตัวอย่างศิลปวัตถุไม้สักที่นำมาจัดแสดงในหอแก้ว โถงรวมของอาคาร  
 
 -  ศาลพระภูมิ  -  วงปีของไม้สัก
 -  พระพุทธรูป    
       
 
  ห้องเครื่องประกอบสถาปัตยกรรม  
 
 -  นาคทัณฑ์  -  หน้าแหนบหรือหน้าบัน
 -  โก่งคิ้ว -  กาแล
-  ช่อฟ้า -  แผงแล
 -  หัวเสา -  ดาวเพดาน
-  หำยนต์    
       
 
  ห้องเครื่องสักการะ  
 
 -  ขันดอก  -  ขันแก้วตังสาม
 -  ต้นบายศรี    
       
 
  ห้องเครื่องใช้ในอาราม  
 
 -  อาสนะ  -  ตุงกระด้าง
 -  หีดธรรม (หีบพระธรรม) -  ก๊างธรรม
-  เรือ -  เครื่องสูง
 -  กล่องใส่คัมภีร์ -  เสลี่ยงใส่คานหาม
-  ธรรมาสน์สูง    
       
 
  ห้องเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  
 
 -  กระดานซักผ้า  -  เครื่องครัว
 -  เกวียน -  ลางเลี้ยงอาหารสัตว์
-  ระหัดวิดน้ำ -  เรือโกลน
 -  ขันโตก -  อุปกรณ์ปั่นฝ้ายทอผ้า
-  เครื่องเรือน -  เครื่องดนตรี
 
 

 -  หอคำ  -  หอคำน้อย
 -  หอแก้ว  -  ลานพระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง
 -  ศาลาแก้ว  -  ภูมิทัศน์อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
       

 

 

 

   
    ภูมิทัศน์อุทยาน    
    ศิลปะวัฒนธรรม
    แม่ฟ้าหลวง
    หอคำ
    ศาลาแก้ว
 งานเลี้ยงอย่างวิเศษ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player