Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

  อดีตและปัจจุบัน งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

  พื้นที่ 150 ไร่ของอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เคยเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร งานเลี้ยงรับรอง พิธีต้อนรับอาคันตุกะ ประมุขรัฐผู้มีชื่อเสียง และประกอบพิธีกรรมพื้นเมือง ดังเช่นครั้งหนึ่งได้จัดงาน ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสงบและศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว

งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงรายและผู้เคยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมใจจัดถวายเพื่อน้อยคารวะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ไร่แม่ฟ้าหลวงรวม 4 ครั้ง และพระตำหนักดอยตุง 1 ครั้ง

  ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2527 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ เพื่อแสดงความสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  ครั้งที่ 2 วันที่ 11-12 มกราคม พุทธศักราช 2529 มีการแสดงแสงสี เสียง เรื่อง ขุนหลวงวิรังคะ และ เอื้องแซะ อันเป็นเรื่องราวความเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าลัวะ ซึ่งไม่ค่อยมีผู้รู้จักแพร่หลายเท่าเผ่าอื่น เป็นการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติและหาทุนก่อสร้างหอคำ ทุนดำเนินโครงการส่งเสริมอบรมผู้นำเยาวชนและพัฒนาหมู่บ้านให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง

  ครั้งที่ 3 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2530 มีการแสดงเรื่อง ศิขรินทร์รัญจวนณ เรื่องราวเกี่ยวกับพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อตำตรวจตระเวนชายแดนและครูชนบทห่างไกลคมนาคม หารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

  ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2533 มีการแสดงชุด คำหยาดฟ้า เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา

  ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2535 จัด ณ ตำหนักดอยตุง นำโบราณราชประเพณีของล้านนาที่มีการจดบันทึกไว้มาใช้ด้วยความจงรักภักดีและความสามัคคีของชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

next >> 18 ก.ค. ของทุกปี พิธีถวายขันดอก

 
   
   
    ภูมิทัศน์อุทยาน    
    ศิลปะวัฒนธรรม
    แม่ฟ้าหลวง
    หอคำ
    ศาลาแก้ว
 งานเลี้ยงอย่างวิเศษ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player