มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก (Expert Group Meeting 2019 – EGM) ในหัวข้อ “Advancing alternative development and development-oriented drug policies” ที่จังหวัดเชียงราย
.
เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลเยอรมนี รัฐบาลเปรู UNODC จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก (Expert Group Meeting 2019 – EGM) ในหัวข้อ “Advancing alternative development and development-oriented drug policies” ที่จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก รวม 58 คน จากทั่วโลก ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาล จาก 14 ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และนักวิชาการ
.
การประชุม EGM ถือเป็นเวทีสำคัญให้ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนและร่วมกันผลักดันนโยบายด้านยาเสพติดที่ใช้การพัฒนานำ ปัจจุบันปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบทั้งพื้นที่ชนบทและชุมชนเมือง การแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาและให้โอกาสคน จึงควรดำเนินการในทั้งสองบริบท ร่วมกับการส่งเสริมหลักนิติธรรม และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการนี้ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมเป็นองค์ปาฐกในการประชุม โดยเน้นถึงการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และการสร้างวัฒนธรรมของการเคารพกติกา ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาและแก้ปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ผลการประชุมและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ซึ่งเป็นเวทีหารือเรื่องนโยบาลยาเสพติดของสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี 2563
.
นอกจากการจัดประชุม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดการศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนดอยตุงที่ได้พัฒนาต่อยอดไปอีกขั้น ไม่เพียงอาชีพทางเลือกในภาคเกษตร แต่ชุมชนสามารถประกอบอาชีพสุจริตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรม การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และการประกอบธุรกิจต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทเมืองได้

 

    

    

  

AMP
at  / by

Written by