โครงการต้นแบบ

FLAGSHIP PROJECTS

เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2531 ดย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากพระราชปณิธาน“ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง”

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เริ่ม ‘ปลูกคน’ ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน บนความเชื่อสำคัญที่ว่า หากสร้างหนทางให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากวงจร ‘ความเจ็บป่วย ความยากจน และความไม่รู้’

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงริเริ่มโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) ระหว่าง พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2528 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนชาวเขาจากถิ่นห่างไกลที่การศึกษายังเข้าไม่สามารถเข้าถึง

โครงการขยายผล

Development Projects

เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง และทำงานเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาของพื้นที่นั้น ๆ