“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”   จากแนวพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” จึงทรงก่อตั้ง “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ชื่อในขณะนั้นคือ มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เมื่อปี 2515 โดยมี “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” (ชื่อเดิมคือ ไร่แม่ฟ้าหลวง) สำนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยการส่งเสริมงานหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานที่พักอาศัย ให้ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากที่ห่างไกลที่ได้ทุนการศึกษาเข้ามาเรียนในโรงเรียนจังหวัดเชียงราย และเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวบรวมองค์ความรู้และเป็นสถานที่เก็บรักษาสถาปัตยกรรมล้านนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ ศิลปวัตถุจากไม้สัก และโบราณวัตถุอายุกว่าศตวรรษ รวมถึงมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปินด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของ “สมเด็จย่า” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดงาน “กาดศิลป์” Art
read more!

The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage (MFLF) co-hosted the Expert Group Meeting on Alternative Development 2019 (EGM)

The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage (MFLF) co-hosted the Expert Group Meeting on Alternative Development 2019 (EGM) on “Advancing alternative development and development-oriented drug policies” in Chiang Rai, Thailand. . Between 15-17 December 2019, MFLF together with the Office of Narcotics Control Board, the Governments of Germany and Peru, and UNODC organised the
read more!

Public Relations Officer

Public Relations Officer 1 Position     Responsibilities • Build positive relationships with journalists and influencers in print, broadcast and online • Prepare and distribute written materials such as press releases, articles, interviews, and presentations • Organize promotional events such as press conferences and press visits • Seek opportunities for partnerships, sponsorships and advertising •
read more!

Strategic Marketing Manager / Strategic Marketing Officer

Strategic Marketing Manager / Strategic Marketing Officer 2 Positions     Responsibilities • Set specific marketing goals • Define clear target market, segmentation, and brand positioning • Formulate marketing strategy that align with business targets • Manage and control A&P budget • Build brand equity and lead all business units to achieve sales, and profit
read more!

Copywriter

Copywriter 1 Position     Responsibilities • Write clear, attractive copy for online and offline media • Conduct thorough research and interviews • Edit and proofread copy as needed • Brainstorm visual and copy ideas with team members • Work with team members on communications strategies and campaigns   Requirements • Bachelor’s degree in English,
read more!