มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้บริการสถานที่สำหรับจัดงาน รวมถึงเป็นผู้จัดงานต่าง ๆ อาทิ การรับรองคณะศึกษาดูงาน คณะผู้มาเยี่ยมชม คณะท่องเที่ยว กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการการจัดงานอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งให้ชุมชนและธรรมชาติอยู่รอด และเติบโตไปด้วยกัน และเกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยังยืนของโลก มูลนิธิฯ จึงกำหนดนโยบายสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งมั่นดำเนินงานการจัดงาน (Events) ตามหลักความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สร้างภาระให้กับคนรุ่นต่อไป โดย ครอบคลุมองค์กร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider