โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่างประเทศ

ศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวงไม่ได้เดินทางสิ้นสุดที่ถิ่นทุรกันดารและขอบดินแดนของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในฐานะ ‘องค์ความรู้ในการพัฒนา’ ที่นำไปพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายประเทศ แม้บริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน แต่หัวใจหลัก หรือแนวคิดการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนได้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถปรับใช้ได้อย่างไม่มีพรมแดน

โครงการที่ยังดำเนินการอยู่

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย-เมียนมา พื้นที่หนองตะยา อำเภอพินเลา รัฐฉาน และจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลจากพื้นที่เดิมคือจังหวัดท่าขี้เหล็กและเมืองสาดที่ดำเนินงานระหว่างปี 2556-2560 โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือการสานต่อภารกิจลดการแพร่ระบาดและการค้ายาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

โครงการที่สำเร็จแล้ว