นายกกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นนายกกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ปี 2538 จนปัจจุบัน

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการสรรหา

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

เลขาธิการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบรรยงค์ พงษ์พานิช

กรรมการ, เหรัญญิก
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวภาวนา เนียมลอย

กรรมการและเลขานุการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการ

นายจิทัศ ศรสงคราม

กรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการ

นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ

กรรมการ