นายกกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นนายกกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ปี 2538 จนปัจจุบัน

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ

นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการและเลขาธิการ

นายบรรยง พงษ์พานิช

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวภาวนา เนียมลอย

กรรมการและเลขานุการ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา

กรรมการ

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

กรรมการ

นายจิทัศ ศรสงคราม

กรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ

นางกุลภัทรา สิโรดม

 กรรมการ

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

กรรมการ

นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ

กรรมการ