ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้

พื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (ศูนย์ใฝ่ดี)

ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จัดกิจกรรมรวม 13 หลักสูตรเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีประสบการณ์จริงจากการลงมือทำด้านอาชีพและกิจกรรมสร้างสรรค์ยามว่าง ได้แก่ จูเนียร์เชฟดอยตุง ใฝ่ดีคาเฟ่ บรรณารักษ์น้อย การดับไฟป่าเบื้องต้น คัดแยกขยะ เกษตรดอยตุง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นักสืบสวนสอบสวน ยิงธนูจากไม้ไผ่ ขนมไทย ดนตรี ศิลปะ นันทนาการ เพื่อบ่มเพาะพลเมืองดีเพื่อสานต่อความยั่งยืนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อให้เยาวชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ ไม่ไขว้เขวกับสิ่งยั่วยุ พร้อมทั้งฝึกทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ

การมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ดอยตุง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ 20 คน นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อ การพัฒนาทักษะและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การวางแผนชีวิตหลังเรียนจบ และสนับสนุนให้กลับมาทำงานในท้องถิ่นของตนเอง

ค่ายเด็กใฝ่ดี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ น้อมนำหลักการและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จย่าจัดกิจกรรม “ค่ายเด็กใฝ่ดี” ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ร่วมกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับธรรมชาติ ช่วยลดช่องว่างทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนในเมืองใหญ่ ได้ค้นพบความหมายของชีวิตจากกระบวนการเรียนรู้ “สร้างความรัก จากความรู้ อยู่กับความงาม”

สมัครค่ายใฝ่เด็กดี

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด (ค่ายเด็กหอฝิ่น)

ค่ายเด็กหอฝิ่นเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีในใจของเด็กและเยาวชนวัย 9-18 ปีในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงให้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดและใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 2,000คน