“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “สมเด็จย่า” จัดงาน “กาดศิลป์” Art and Craft Market ครั้งแรก ณ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง”

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของ “ส
read more!

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มุ่งสร้างประโยชน์แบบองค์รวม จัดการขยะด้วยแรงงาน ลดขยะ สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในเวลาเดียวกัน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองเห็นประโยชน์องค
read more!