โครงการขยายผลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ภายในประเทศ หลังจากที่ฟื้นฟูพื้นที่บริเวณดอยตุงสำเร็จแล้ว อีกโครงการที่เห็นได้ชัดว่านำศาสตร์ของพระราชามาผสมผสานกันได้แก่ “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” ที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จากโครงการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ โครงการปลูกป่าฯ มีกรอบการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”, “การปลูกไม้โตช้าและโตเร็ว” และ “การปลูกป่าแบบไม่ปลูก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

“คนอยู่ร่วมกับป่า” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

“ปลูกป่า ปลูกคน” ของสมเด็จย่า

การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยแก้ปัญหาทั้งลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแก้ปัญหาในครั้งนี้ ทำให้ได้จำนวนป่าเพิ่มขึ้นราว 105,300 ไร่ แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ประมาณ 50,300 ไร่ ป่าใช้สอยประมาณ 21,300 ไร่ และป่าเศรษฐกิจประมาณ 33,700 ไร่ ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงจากป่าเศรษฐกิจ จึงไม่จำเป็นต้องบุกรุกหรือทำลายป่าอีกต่อไป และได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย

เพราะ 45 เปอร์เซ็นต์ของแม่น้ำเจ้าพระยามาจากแม่น้ำน่าน หากป่าต้นน้ำถูกทำลาย จะไม่มีต้นไม้มาคอยชะลอความเร็วของน้ำ เมื่อเวลาฝนตก แม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเวลา จึงทำให้เกิดน้ำท่วมในภาคกลางทั้งตอนบนและตอนล่างดั่งเช่นในอดีต

 

 

[huge_it_slider id=”17 “]

 

webmaster
at  / by

Written by