มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำเสนองานพัฒนา พลักดันชาวบ้านปกป้องป่าชุมชน ผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต กิจกรรมคู่ขนานเวที COP27

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้แทนของประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 หรือ COP27