มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้ในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ดร. วิรไท สันติประภพ เลขาธิการและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะเอื้อให้ทั้งสองหน่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตรและป่าไม้ในการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเครื่องมือระบบการวัด การติดตามการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนจากกิจกรรมภาคการเกษตรและป่าไม้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และร่วมกันพัฒนาระบบวนเกษตร พืชสมุนไพรและพืชอื่นๆ ควบคู่กับการปลูกป่า รวมถึงงานวิจัยด้านอื่นๆ เพื่อสร้างทางเลือกและส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร และจัดงานประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ และความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่สถาบันทั้งสองแห่งเห็นชอบร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม