คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครบ 50 ปี

คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ครบ 50 ปี โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ทรงศึกษาธรรมะด้วยพระอุตสาหะ และทรงผูกพันกับวัดบวรนิเวศวิหาร ด้วยมีพระราชศรัทธาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชปณิธานให้ชาวพุทธเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ทรงอาราธนาพระสาสนโสภณให้เรียบเรียงหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาหลายเรื่อง รวมถึงทรงอาราธนาให้ดำเนินรายการ “การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่” ทางสถานีวิทยุ อส พระราชวังดุสิต ทุกเช้าวันอาทิตย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช และประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2499 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานภายในพระอุโบสถ