การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD) ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และ Asian Venture Philanthropy Network เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุม APFSD ในหัวข้อ Leveraging Partnership for Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน