การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs – CND)

คณะผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม CND มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนของไทยในเวทีนานาชาติ โดยการประชุมฯ สมัยที่ 62 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2562 นั้น คณะผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีบทบาท ดังนี้

  • ร่วมกับรัฐบาลไทยผลักดันข้อมติเรื่องการพัฒนาทางเลือก ซึ่งบรรจุสาระสำคัญจากการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก (Expert Group Meeting on Alternative Development – EGM) 2561 ที่จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Office on Drugs and Crime-UNODC) รัฐบาลไทย เยอรมนี เปรู และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมตามข้อมติ CND สมัยที่ 61
  • ร่วมกับรัฐบาลไทย เยอรมนี ออสเตรีย โคลอมเบีย เปรู สหภาพยุโรป และ UNODC จัดการประชุมคู่ขนานระดับสูง หัวข้อ “The Future of Alternative Development” โดยมีผู้แทนระดับสูงให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก อาทิ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การประชุมมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน 
  • ร่วมกับ London School of Economics and Political Science (LSE) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) จัดการประชุมคู่ขนาน อีกทั้งร่วมเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “Understanding the Development Implications of Illicit Economies” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน