กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ “ดอยตุง” เป็น 1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็น 1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ต้องไปเยือน เชิดชูเกียรติในการเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม รักษามรดกสำคัญของชาติ  และเป็นพื้นที่ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับสากล