มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เซ็น MOU ดึง ปตท.สผ. – เออาร์วี นำเทคโนโลยีร่วมพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่า

เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ล่าสุด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จับมือ ปตท.สผ. โดยคุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัทเอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) โดยคุณธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกลไกการมีส่วนรวมกับชุมชน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย ปตท.สผ. และเออาร์วี พร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การแปลงผลจากภาพถ่ายดาวเทียม การประมวลข้อมูลโดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของโปรแกรมด้วยตนเอง (Machine Learning) ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ผ่านการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่า โดย ปตท.สผ.จะได้รับคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชนในโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าฯ ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593

นอกจากนี้ ปตท.สผ. และเออาร์วียังขยายความร่วมมือให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับชุมชนเป้าหมายของบริษัท ปตท.สผ.ต่อไปในอนาคต