สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยมีหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคณะทำงานเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ข้างเคียง