สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการร้อยใจรักษ์

ที่หมู่บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน  3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ทรงบรรยายผลการดำเนินการโครงการร้อยใจรักษ์ ในรอบ 1 ปี ให้กับหน่วยงานราชการที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มอาสาทำดี หรือกลุ่มอาสาสมัครบำบัดยาเสพติด ณ แปลงสาธิตเกษตรและศูนย์ประสานงานเพื่อความมั่นคงบ้านห้วยส้าน ทรงรับฟังบรรยายเรื่องการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และการจัดทำกฎระเบียบชุมชนในพื้นที่โครงการ พร้อมกันนั้นทรงมีพระปฏิสันถารกับชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ครั้งที่ 2 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 พระราชทานเงินแด่อาสาทำดีรุ่นที่ 1 ซึ่งผ่านการตรวจสารยาเสพติดและผ่านการฝึกอบรมการทำงานกับโครงการ และทรงร่วมหารือกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นด้านสาธารณสุขและแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนทรงร่วมกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆ กับชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การเก็บดอกเก๊กฮวย และการเกี่ยวข้าว ในการนี้ ยังทรงรับฟังการบรรยายเรื่องข้าวนา และทรงร่วมเกี่ยวข้าวพันธุ์หอมมะลิกับชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ จำนวน 354 คน ตลอดจนทอดพระเนตรสินค้าในตลาดชุมชน ณ กาดหลวงร้อยใจรักษ์อีกด้วย 

ครั้งที่ 3 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 พระราชทานบัตรสมาชิกโครงการร้อยใจรักษ์ให้ผู้แทนหรือผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในโครงการฯ ทรงรับฟังปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อโครงการฯ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานข้อคิดเห็นให้ชาวบ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมถึงทรงนำเสนอแผนงานพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานราชการในพื้นที่ เรื่องผลการบังคับใช้ระเบียบชุมชน และสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนหลักจากการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ การทรงงานอย่างติดตามใกล้ชิดด้วยพระองค์เองเหล่านี้สร้างขวัญและกำลังใจอันดีแก่ชาวบ้าน ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในการทำงานพัฒนาเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป