สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเยี่ยมโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนในพื้นที่โครงการฯ 

โครงการร้อยใจรักษ์ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการให้โอกาสและทางเลือกอาชีพที่สุจริตและหลากหลาย บนพื้นฐานภูมิสังคมและต่อยอดภูมิปัญญาผ่านการพัฒนาอาชีพตลอดห่วงโซ่มูลค่า การพัฒนาการศึกษาและเยาวชน และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลให้ชุมชนเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ น้ำกินน้ำใช้ การศึกษาที่มีคุณภาพ มีอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวได้ ดูแลรักษาป่า และมีคุณภาพชีวิตทีดีและยั่งยืน