สัมมนาวิชาการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงาน สัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่” ของโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และโรงเรียนขยายผลการพัฒนาทั้งสิ้น 39 โรงเรียน รวมถึงสาธิตการสอนระหว่างครูผู้สอนในจังหวัดเชียงราย กับครูผู้สอนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน โดยภายในงานมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ จากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 600 คน  

ปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กลายเป็นต้นแบบที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในวงกว้าง โดยมีหลักการสำคัญคือ การปลูกคน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  และคนรุ่นใหม่คือกำลังที่สำคัญที่สุด โดยการดำเนินงานด้านพัฒนาการศึกษานั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นการใช้ภาษาไทยของเด็กในพื้นที่ซึ่งส่วนมากไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จึงต้องให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่องจริงจัง และได้พัฒนาผ่านโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 8 โรงเรียนตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา