“โครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ” ประจำปี 2562

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” “จังหวัดยะลา” และ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา” ให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาและให้ความรู้เรื่องสุขภาพปากและฟันแก่ประชาชนในพื้นที่ฟรีระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นการจัดโครงการฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเหล่าทันตแพทย์อาสามาให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟัน มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวน 2,689 คน