ลงนาม MOU นำเทคโนโลยีอวกาศพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในพิธีเปิดงาน “Thailand Space Week 2019” มหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชาบนฐานความยั่งยืน (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และวางแผนบริหารการจัดการชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา