ตัวแทนรัฐบาล 17 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่ 7 เรียนรู้ “โครงการร้อยใจรักษ์” จ.เชียงใหม่ นำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับใช้ในพื้นที่ยาเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติด้านการทำงานพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการประกอบอาชีพสุจริต

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เผยแพร่การทำงานด้านการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนของไทย และเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก (Expert Group Meeting on Alternative Development-EGM) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกระทรวงการต่างประเทศของไทย รัฐบาลประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเปรู และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกในปี 2565 นี้  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Toward a more inclusive Alternative Development” ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 มีผู้เข้าประชุมร่วมทั้งหมด 52 คน เป็นตัวแทนรัฐบาลจาก 17 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดเนเซีย อินเดีย เยอรมนี สเปน บราซิล เม็กซิโก โคลอมเบีย เปรู ภูฏาน ไนจีเรีย กานา จาเมกา  และอัลเบเนีย รวมถึงผู้ปฏิบัติด้านการพัฒนาทางเลือก ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ต้นแบบการนำหลักการพัฒนาเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนไปปรับใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด พร้อมกันนั้นได้ประชุมหารือแนวทางการทำงานพัฒนาทางเลือกในภาพรวม ให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น