มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และแบรนด์ดอยตุง ถ่ายทอดเรื่องราวงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในงาน APEC 2022 Thailand

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และแบรนด์ธุรกิจเพื่อสังคมดอยตุง (DoiTung) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 Thailand

ในฐานะ Communication Partners มูลนิธิได้ถ่ายทอดเรื่องราวงานด้านการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ช่วยพลิกฟื้นวิถีชีวิตยากจนของผู้คนในพื้นที่ทุรกันดารให้กลับมาสมดุล มีศักดิ์ศรี ด้วยอาชีพสุจริตและรายได้ที่มั่นคง และเดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตคาร์บอนเครดิตป้อนภาคธุรกิจด้วยนวัตกรรม “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”

รวมถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลธุรกิจสีเขียว สอดคล้องกับนโยบาย BCG ที่รัฐบาลไทยผลักดันในวาระการประชุม APEC ครั้งนี้ ผ่านนิทรรศการ “50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าปลูกป่า ปลูกคน” และออกร้านสินค้ากับคาเฟ่แบรนด์ดอยตุง

นิทรรศการ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และสินค้าแบรนด์ดอยตุงได้รับความสนใจจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าเยี่ยมชม

การประชุม APEC 2022 Thailand ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open. Connect. Balance. มีเป้าหมายผลักดันให้กลุ่มผู้นำร่วมกันรับรอง “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อสร้างแนวทางการทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวหลังสถานการณ์ COVID-19