กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” 21 ตุลาคม ปีที่ 122

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) ได้จัดงานนิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

นิทรรศการ “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด จากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน” โดยแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่

โซน 50 ปีเส้นทาง “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯตลอด 50 ปี โดย “สมเด็จย่า” ของคนไทยทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขึ้นเมื่อปี 2515 ด้วยพระราชหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ และพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชุมชนที่ขาดโอกาส วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 และยังคงยึดมั่นดำเนินงานและเผยแพร่ตำราแม่ฟ้าหลวง เพื่อมีส่วนร่วมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โซน “ปลูกป่า ปลูกคน” สมเด็จย่าเสด็จฯ เยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2530 ทอดพระเนตรป่าเสื่อมโทรมและทรงตระหนักว่ารากเหง้าปัญหาของคนในพื้นที่ดอยตุง คือความยากจนและขาดโอกาสในการดำเนินชีวิต มีรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” จึงทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พร้อมกับแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน จากป่าดอยตุงเกือบ 100,000 ไร่เมื่อสามสิบปีที่แล้ว วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีเป้าหมายดำเนินจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนทั่วประเทศถึง 1,000,000 ไร่

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อคนไทยทุกหมู่เหล่า ผ่านงาน “คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ได้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ขอบคุณภาพจากศูนย์การค้าสยามพารากอน