บทความ: คาร์บอนเครดิตหยุดความยากจนและการขยายพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตรกรรมได้อย่างไร?

การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการสูญเสียป่าไม้ และส่งผลอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างปี 2544-2562

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เซ็น MOU ดึง ปตท.สผ. – เออาร์วี นำเทคโนโลยีร่วมพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่า

เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จับมือ ทส. ลงนาม MOU “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีกว่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”