มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เซ็น MOU ดึง ปตท.สผ. – เออาร์วี นำเทคโนโลยีร่วมพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและประเมินคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่า

เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม