มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพิ่มพันธมิตรโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าฯ ดึงราชกรุ๊ปเดินหน้าองค์กร ESG

การลงนาม MOU โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ป่าชุมชนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 10,000 ไร่ ระหว่างมูลนิธิแ […]

บทความ: คาร์บอนเครดิตหยุดความยากจนและการขยายพื้นที่ป่าเพื่อทำเกษตรกรรมได้อย่างไร?

การเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม นับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการสูญเสียป่าไม้ และส่งผลอย่างรุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างปี 2544-2562

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำเสนองานพัฒนา พลักดันชาวบ้านปกป้องป่าชุมชน ผ่านกลไกคาร์บอนเครดิต กิจกรรมคู่ขนานเวที COP27

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้แทนของประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐสภากรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 หรือ COP27