ลงนาม MOU นำเทคโนโลยีอวกาศพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในพิธีเปิดงาน “Thailand Space Week 2019”

“Thai Textile: A Touch of Thai” งานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านแนวคิด “ผ้าไทยสู่สากล” ณ ประเทศญี่ปุ่น

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คัดสรรผลิตภัณฑ์แฟชั่นชิ้นพิเศษจากแบรนด์ดอยตุง ที่ผสานงานฝีมือประณีตเข้ากับแนวคิดรักษ์โลกด้วยนวัตกรรมการผลิตสิ่งทอจากขยะเหลือใช้

สัมมนาวิชาการ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่”

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงาน สัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 8 -9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“โครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ” ประจำปี 2562

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” “จังหวัดยะลา” และ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา”

การประชุมเวทีระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ครั้งที่ 7

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมเป็นองค์ปาฐกในการประชุมคู่ขนาน หัวข้อ “Regional contributions to empower people and promote equality: experiences, lessons learnt and way forward”

การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11 : สภาวการณ์นานาชาติที่มีผลต่อการใช้สารเสพติด (International Influences on Drug Abuse)

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “อนาคตของการพัฒนาทางเลือก” ในการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการร้อยใจรักษ์

ที่หมู่บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินงานสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน  3 ครั้ง

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้ “ดอยตุง” เป็น 1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องให้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็น 1 ใน 10 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ต้องไปเยือน

การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงและผลักดันหลักการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยไปยังเวทีด้านอาชญากรรมและนิติธรรมนอกเหนือจากเวทีด้านยาเสพติด