การประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงและผลักดันหลักการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยไปยังเวทีด้านอาชญากรรมและนิติธรรมนอกเหนือจากเวทีด้านยาเสพติด เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ยาเสพติดโลกในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ

ผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้ร่วมกับคณะผู้แทนไทยในการประชุม CCPCJ สมัยที่ 28 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562 เป็นองค์ปาฐกในการประชุมคู่ขนาน หัวข้อ “Fostering a Culture of Lawfulness in Support of the 2030 Agenda” จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพชุมชน และการสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยั่งยืนของการแก้ปัญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด