ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2554 – 2555

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางรวม 13 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม นครนายก ปทุมธานี และนนทบุรี

ผู้รับประโยชน์

ระยะที่ 1-2 : ประชากร 1,075,461 คน จาก 3,456 หมู่บ้านใน 13 จังหวัด

ระยะที่ 3 : ประชากร 61,195 คน จาก 16,971 ครัวเรือน

ภาพรวมโครงการ

ในปี 2554 ที่ประเทศไทยเผชิญวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ ความเดือดร้อนกระจายไปทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางรวม 13 จังหวัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้วยการมอบปัจจัยดำรงชีพ ได้แก่ เครื่องปรุงของแห้งพร้อมกิน ต้นกล้าผักสวนครัวโตไวพร้อมปลูกที่สามารถเก็บผลผลิตกินได้ภายใน 2-3 วัน และเมล็ดพันธุ์พร้อมเพาะ เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถนำไปสร้างรายได้ด้วยตัวเองตามวิถีพอเพียง เป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่คิดนอกกรอบไปไกลกว่าการสนับสนุนปัจจัยดำรงชีพเฉพาะหน้า

ชาวบ้านได้อะไร

ผู้ประสบภัยสามารถลดรายจ่ายได้โดยเฉลี่ย

341 บาท/ครัวเรือน

 
และยังสามารถเพิ่มรายได้อีก

3,107 บาทต่อครัวเรือน

จากการนำผลผลิตไปขายภายใน 5 เดือน
หลังจากปัญหาอุทกภัยผ่านพ้นไปแล้ว ได้มีการต่อยอดกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงการระยะยาว เช่น โครงการแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน หรือโครงการส่งเสริมไม้ผลให้แก่ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น