ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2552 – 2554

พื้นที่โครงการ

250,00 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 21 หมู่บ้าน 4 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าวังผา, อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 7,392 คน จาก 1,723 ครัวเรือน

ภาพรวมโครงการ

เดิมทีพื้นที่กว่า 250,000 ไร่บริเวณต้นน้ำน่านประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริดำเนินโครงการต้นแบบในจังหวัดน่าน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการบุกรุกป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การใช้สารเคมี และภัยธรรมชาติ โดยกลไกสำคัญที่ใช้แก้ปัญหาคือการปรับปรุงคุณภาพดินและขุดนาขั้นบันได เพื่อทำให้ได้พื้นที่ป่ากลับคืนมาและเพิ่มผลผลิตให้แก่ชาวบ้านไปพร้อมๆ กัน

ชาวบ้านได้อะไร

การพัฒนาคุณภาพดินและระบบชลประทานช่วยเพิ่มพื้นที่รับน้ำในโครงการจาก

2,121 ไร่


เป็น

5,901 ไร่

ภายในเวลา 3 ปี
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปีละ

868,920 กิโลกรัม


เป็น

2,821,880 กิโลกรัม

ภายในเวลา 3 ปี ทำให้มีข้าวพอกินและเหลือพอจำหน่าย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 26,911,200 บาท
พืชสวนครัว พืชหลังนา และปศุสัตว์ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนถึง

30,670,998 บาท

และชำระหนี้สินได้บางส่วน
เกิดอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น

52 คน

ทำงานส่งเสริมการพัฒนาทั้งในหมู่บ้านของตนและพื้นที่อื่นๆ