การประชุมเวทีระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (High-level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2562 หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมเป็นองค์ปาฐกในการประชุมคู่ขนาน หัวข้อ “Regional contributions to empower people and promote equality: experiences, lessons learnt and way forward” ในการประชุม HLPF ซึ่งเป็นการประชุมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้น ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา บอกเล่าประสบการณ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และการวางนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เข้มข้นขึ้นในอนาคต มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน