พิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” ณ เมืองลิน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดพิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ำใช้ตลอดปี พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีส่วนราชการ, สำนักงาน ป.ป.ส., ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานมากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ เมืองลิน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ทั้งนี้การสร้าง “ฝายน้ำเหมย” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองลิน โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สนับสนุนองค์ความรู้ คำแนะนำเชิงเทคนิค และวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ “ศาสตร์พระราชา” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระบุปัญหา ระบุความต้องการ รวมไปถึงร่วมออกแบบ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ สามารถต่อยอดและขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงก็ตาม จนสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ชาวบ้านเมืองลินประสบมาเป็นระยะเวลาหลายปี และในช่วงน้ำแล้งยังสามารถกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านนำไปใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนได้ใช้ในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มจำนวนรอบปลูกได้มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้อีกด้วย