การประชุมหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD) ครั้งที่ 6

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และ Asian Venture Philanthropy Network เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุม APFSD