ตัวแทนรัฐบาล 17 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุม EGM ครั้งที่ 7 เรียนรู้ “โครงการร้อยใจรักษ์” จ.เชียงใหม่ นำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับใช้ในพื้นที่ยาเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติด้านการทำงานพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านจากการปลูกฝิ่นมาเป็นการประกอบอาชีพสุจริต

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก ปี 2562 (Expert Group Meeting on Alternative Development – EGM)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EGM 2562 ร่วมกับรัฐบาลไทย เยอรมนี เปรู และ UNODC ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงราย