ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2556 – 2561

พื้นที่โครงการ

ศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา 9 ศูนย์

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 109,992 คน จาก 20,797 ครัวเรือน

ภาพรวมโครงการ

ปี 2556 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับการทาบทามจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ให้สำรวจข้อมูลผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาทั้ง 9 ศูนย์ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์และแผนในอนาคตของผู้หนีภัย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเรื่องการเตรียมการสำหรับผู้หนีภัยเสนอต่อรัฐบาลไทยและเมียนมา UNHCR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมีส่วนร่วมดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมให้ผู้หนีภัยสามารถกลับไปตั้งถิ่นฐานในบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืน

ชาวบ้านได้อะไร

ผู้หนีภัยรวม

109,992 คน

ในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาทั้ง 9 ศูนย์ ได้ให้ข้อมูลความต้องการ และแผนในอนาคตของตน
ผู้หนีภัย

1,990 คน

ได้รับบริการด้านสุขภาพ
ผู้หนีภัย

263 คน

เข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการกลับไปตั้งถิ่นฐานในมาตุภูมิ