ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน

พื้นที่โครงการ

46,739 ไร่ หมู่บ้านปางมะหัน และหมู่บ้านปูนะ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 3,489 คน
จาก 621 ครัวเรือน

ภาพรวมโครงการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาและทดลองปลูกชาน้ำมัน ในพื้นที่หมู่บ้านปางมะหันและหมู่บ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยให้ชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้ดูแล เพื่อวางรากฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว ควบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นการ ‘ปลูกป่าแบบไม่ปลูก’ ให้ป่าฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวเอง ทั้งยังมีการพัฒนาระบบน้ำ ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์พื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ชาวบ้านได้อะไร

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก

59,860 บาท

เป็น

212,728 บาท

ในเวลา 13 ปี
ต้นชาน้ำมันทั้งหมด 629,991 ต้น สร้างรายได้จากการดูแลแปลงชา

133,380,000 บาท

และรายได้จากการขายผลผลิตเมล็ดชาน้ำมันตั้งแต่ปี 2554 คิดเป็นมูลค่า

11,665,825 บาท