ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2554 – 2559

พื้นที่โครงการ

216,266.93 ไร่

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 12,814 คน
จาก 3,249 ครัวเรือน

ภาพรวมโครงการ

อำเภอเยนันชองอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของประเทศเมียนมา เป็นทะเลทรายที่มีปัญหาสำคัญคือความแห้งแล้งและความยากจนของคนในท้องที่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเน้นส่งเสริมด้านปศุสัตว์และการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ตามมาด้วยการมุ่งพัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในอนาคต

นอกจากนั้น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังส่งเสริมอบรมตัวแทนชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปศุสัตว์อย่างครบวงจรเพราะการทำปศุสัตว์ในพื้นที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและการสร้างรายได้ให้ชุมชนได้ ซึ่งทุกวันนี้โครงการในพื้นที่เยนันชองได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์และการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและชุมชนอื่นๆ มาศึกษาดูงานได้

ชาวบ้านได้อะไร

กองทุนเซรุ่มแก้พิษงูช่วยชีวิต

85 ชีวิต

พร้อมมีกองทุนหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน
ระยะเวลาในการหาน้ำลดจาก

71 นาที/วัน

เหลือ

31 นาที/วัน

อัตราการตายของสัตว์ลดลงจาก

7 %

เหลือ

5 %

คิดเป็นมูลค่า 58,591,841 บาท
ธนาคารแพะเพิ่มจำนวนแพะ

8,529 ตัว

คิดเป็นมูลค่า

14,089,350 บาท

และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่ขายแพะไปแล้วอีก 7,132,950 บาท
ครัวเรือนภายใต้เส้นความยากจนลดจาก

97%

เหลือ

52%

ในระยะเวลา 6 ปี
อาสาสมัครพัฒนา

68 คน

ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ในระยะยาว
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาด้านปศุสัตว์อย่างครบวงจร มีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ของรัฐบาลเมียนมา มาศึกษาดูงานรวม

297 คน