ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2549 – 2553

พื้นที่โครงการ

9 หมู่บ้าน

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 8,434 คน

ภาพรวมโครงการ

โครงการนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดอาเจะห์เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาสำคัญหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ปัญหาภัยสึนามิในอดีต ปัญหาการระบาดของโรคมาลาเรีย และปัญหาจำนวนผู้ทุพพลภาพสูง

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเสริมสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยมุ่งรักษาและป้องกันโรคมาลาเรียในหมู่บ้านลัมทูบาและหมู่บ้านใกล้เคียง นอกจากนั้นยังนำอาสาสมัครส่วนหนึ่งมาอบรมที่ประเทศไทยกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อมอบองค์ความรู้ หวังให้เป็นผู้ดำเนินการ สามารถไปฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพและบุคลากรทางแพทย์เพื่อแก้ปัญหานี้ในชุมชนต่อไปได้

ในแง่ของปัญหาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านมาเฮง โดยส่งเสริมให้เป็นสถานีสาธิตด้านชลประทาน เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และสุขอนามัยชุมชน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานีต้นแบบให้หลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงาน

ชาวบ้านได้อะไร

อัตราการติดเชื้อมาลาเรียลดลงจากร้อยละ

2.17

เป็นร้อยละ

0.07

และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเลยระหว่างปี 2549-2552
สามารถผลิตขาเทียมสำหรับผู้ทุพพลภาพทั่วจังหวัดอาเจะห์ได้

203 ขา

ภายในเวลา 5 ปี
กิจกรรมทางการเกษตรที่ศูนย์พัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนที่หมู่บ้านมาเฮงทำให้ชุมชนกว่า 130 คนมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ

12,000 บาท