ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2561 – 2568

พื้นที่โครงการ

หนองตะยา 289,935 ไร่ ท่าขี้เหล็ก 106,810 ไร่

ผู้รับประโยชน์

ประชากรหนองตะยา 26,953 คน
ประชากรท่าขี้เหล็ก 7,462 คน

ภาพรวมโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลจากพื้นที่เดิมคือจังหวัดท่าขี้เหล็กและเมืองสาดที่ดำเนินงานระหว่างปี 2556-2560 โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือการสานต่อภารกิจลดการแพร่ระบาดและการค้ายาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ช่วงแรกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างระบบน้ำ และเพิ่มความมั่นคงทางอาหารด้วยการเพิ่มผลผลิตข้าว ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดตั้งกองทุนยารักษาสัตว์ และส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ที่เหมาะเป็นอาหารสัตว์ เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้นจึงเตรียมดำเนินงานขั้นต่อไป คือการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคม เช่น การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลูกกาแฟ ปลูกชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพ

ชาวบ้านได้อะไร

23%

ของชาวบ้านในพื้นที่โครงการ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบน้ำ ทำให้มีน้ำอุปโภคใช้ตลอดปี และปลูกพืชหลังนาได้เพิ่มขึ้น
ชาวบ้านเข้าถึงน้ำสะอาด ลดรายจ่ายในการซื้อน้ำ

139,680 บาท

ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เพิ่มกำไรให้เกษตรกร

457,710 บาท

เทคนิคการแปรรูปชาเพิ่มราคาชาต่อกิโลกรัมขึ้น

90%

สามารถนำไปขยายผลให้เกษตรกรชารายอื่นๆ
กองทุนเป็ดและไก่เพิ่มสินทรัพย์ ครัวเรือนรวมมูลค่า

227,250 บาท

การจ้างแรงงานในพื้นที่สร้างรายได้รวม

813,667 บาท