ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2549 – 2555

พื้นที่โครงการ

10 ตารางกิโลเมตร 15 หมู่บ้าน

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 464 ครัวเรือน

ภาพรวมโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับเงินทุนเบื้องต้นจากรัฐบาลเบลเยียม และมีผู้สนับสนุนอยู่หลายฝ่ายด้วยความสามัคคี เพื่อช่วยฟื้นฟูปัญหาอัตราการตายสูงของแกะพันธุ์คารากูลในพื้นที่ ภารกิจหลักของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คือ วางแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้เหมาะกับภูมิสังคม จากนั้นหน่วยงานราชการของรัฐอิสลามอัฟกานิสถานและชาวบ้านในพื้นที่จะเป็นผู้วางแผนลงมือทำ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครด้านปศุสัตว์ให้มีความรู้เรื่องสัตวบาล พร้อมจัดตั้งธนาคารแกะ โดยให้ผู้ร่วมอบรมนำแกะเกิดใหม่เพศเมียร้อยละ 10 ในแต่ละปีมาแลกกับบริการทางสัตวบาล ซึ่งแกะเหล่านี้จะถูกมอบให้กับครอบครัวที่มากู้ยืมเพื่อทำปศุสัตว์ต่อไป เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนเจ้าของกิจการปศุสัตว์รายใหม่ไปพร้อมๆ กับจำนวนแกะสุขภาพดีที่มีอัตราการตายลดลง

วิธีนี้จึงเป็นการให้ชาวบ้านช่วยชาวบ้าน เติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

ชาวบ้านได้อะไร

เจ้าของแกะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 287 ราย

อัตราการตายของแกะลดลงเหลือเพียงร้อยละ

1.05

อัตราการตายของแกะที่ลดลงคิดเป็นมูลค่า

70 ล้านบาท

โดยประมาณ
เกิดการรวมกลุ่มและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดมากขึ้น ร่วมกันกำหนดราคาขายแกะให้สูงขึ้นได้

คนที่ไม่มีทรัพย์สินรวมจำนวน 177 ราย ได้กู้ยืมแกะ

มูลค่ารวมของปศุสัตว์คิดเป็น

56 ล้านบาท

โดยประมาณ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแกะ เช่น มูลสัตว์ ขนแกะ
ทำให้

มีรายได้เพิ่มขึ้น

และ

มีรายจ่ายในครัวเรือนลดลง

หน่วยสัตวบาล จำนวน 10 ราย / กลุ่มสตรี จำนวน 40 ราย

หน่วยสัตวบาล จำนวน 10 ราย ภายใน 1 ปีผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นสัตวบาลสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง สัตวบาลบางคนสามารถลงทุนเปิดร้านขายยาปศุสัตว์เป็นของตนเอง
กลุ่มสตรี จำนวน 40 ราย พัฒนาทักษะและสนับสนุนเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการปั่นด้ายให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ทำให้สตรีมีรายได้และสามารถทำงานที่บ้านได้