การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก ปี 2562 (Expert Group Meeting on Alternative Development – EGM)

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EGM 2562 ร่วมกับรัฐบาลไทย เยอรมนี เปรู และ UNODC ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงราย

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (Commission on Narcotic Drugs – CND)

คณะผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม CND มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนของไทยในเวทีนานาชาติ