ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2556 – 2560

พื้นที่โครงการ

250,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 21 หมู่บ้าน 4 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าวังผา, อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ผู้รับประโยชน์

1,723 ครัวเรือน 7,392 คน

ภาพรวมโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งดำเนินการในปี 2552-2554 โดยหลังจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และหน่วยงานพันธมิตรสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและปากท้องสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว งานต่อมาก็คือการส่งเสริมให้ชุมชนฟื้นฟูป่าและบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างสมดุล เพื่อให้คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และกลายเป็นต้นแบบระดับประเทศในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ โดยมีการแบ่งพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อรักษาต้นน้ำและทุนทางธรรมชาติ ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ ปลูกป่าใช้สอยเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ทำกินและที่อยู่อาศัย เมื่อชาวบ้านเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและช่วยกันดูแลผืนป่าอย่างแข็งขัน

ชาวบ้านได้อะไร