ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2548 – 2552

พื้นที่โครงการ

14,015 ไร่ หมู่บ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 7,639 คน

ภาพรวมโครงการ

โครงการปลูกป่าในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความยากจนและยาเสพติดแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดสำคัญที่ว่า ‘ปลูกป่า ปลูกคน’ ด้วยโมเดลการ ‘ปลูกป่าแบบปลูกเสริม’ ที่เน้นฟื้นฟูป่าโดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมาปลูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่เดิม จึงไม่ต้องถางป่าเพื่อลงกล้าใหม่แบบในอดีต และยังมีการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารไปพร้อมๆ กับการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ เมื่อชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน พวกเขาก็ไม่คิดกลับไปทำลายป่าอีกเลย

ชาวบ้านได้อะไร

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของชุมชนเพิ่มขึ้นจาก

18,611 บาท

เป็น

106,382 บาท

ภายในเวลา 6 ปี
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนทุกวันนี้ ไม่เคยมีไฟป่าเกิดขึ้นอีกเลย สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปลูกฝังชุมชนให้มีใจรักป่า