ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พ.ศ. 2545 – 2547

พื้นที่โครงการ

ประมาณ 14 บ้านย่อย

ผู้รับประโยชน์

ประชากร 6,022 คน

ภาพรวมโครงการ

เมื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดและโรคระบาด การสร้างสาธารณูปโภคเข้มแข็งรองรับความต้องการประชาชนคือรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหา

พื้นที่หมู่บ้านหย่องข่า รัฐฉาน เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านยาเสพติดและโรคระบาด อย่างมาลาเรีย วัณโรค และหิด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคระยะยาว โดยเน้นเรื่องน้ำและการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ก่อนจะนำไปสู่การสร้างรายได้ภายในชุมชน สร้างโรงพยาบาลและโรงเรียน รวมถึงอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่งเสริมทักษะด้านการเกษตรให้แก่เด็กในโรงเรียน

ชาวบ้านได้อะไร

อัตราการติดเชื้อมาลาเรียลดลงจากร้อยละ

20

เหลือต่ำกว่าร้อยละ

2

ภายใน 3 ปี และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมาลาเรียลดลงเหลือร้อยละ 0 ในเวลาไม่ถึง 1 ปี
ชาวบ้าน 3,000 คน คนช่วยกันขุดคลองส่งน้ำโดยใช้งบประมาณเพียง

225,000 บาท

ทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น

2,000 ไร่

ชาวบ้านสามารถปลูกพืชยังชีพและพืชเศรษฐกิจได้ 3 ครั้งต่อปี และมีอาหารเพียงพอสำหรับรับประทานตลอดปี
โครงการนี้ลงทุนทั้งหมด

25,600,000 บาท

(หรือเฉลี่ย 4,240 บาท/คน/ปี)
ภายใน 3 ปีหลังการจัดตั้งโครงการนี้สามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปของเงินสดและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่า

28,182,960 บาท

(หรือ 4,680 บาท/คน/ปี)