พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาโบราณ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดขึ้น เป็นการประยุกต์นำแบบแผนดั้งเดิมมาปรับให้กระชับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยยังคงความหมายและคุณค่าไว้ครบถ้วน

สืบสานเบิกบานใจกับสถาบันการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

ในการสร้างความยั่งยืนให้ชาวบ้านสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็น หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ได้พูดถึงเรื่อง SE นี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า SE ต้องมี 2 ตัว ตัวแรกคือ Social Enterprise ตัวที่สองคือ Sufficiency Economy หรือเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตัวที่สองนี้สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมี SE ทั้งสองตัวจึงจะสำเร็จได้
read more!